- در خاک مواد معدنی و غذایی لازم برای گیاه وجود دارد .        

                              صحیح o                        غلطo

2- خاک برای کشاورزی لازم نیست.    

                                 صحیح o                        غلطo

3- بیش تر غذای ما از خاک بدست می آید.

                             صحیح o                        غلطo

4- خاک بر اثر خُرد شدن سنگ ها به وجود می آید 

                          صحیح o                        غلطo

5-برای خُرد شدن سنگ ها زمان زیادی لازم نیست

                         صحیح o                        غلطo

6-گرم و سرد شدن شدید سنگ ها یکی از علل به وجود آمدن خاک نیست 

                صحیح o                        غلطo

7- منجمد شدن (یخ زدن) آب در لابه لای شکاف های سنگ از علل به وجود آمدن خاک است.

                  صحیح o                        غلطo

8- ریشه ی گیاه باعث خُرد شدن سنگ نمی شود      

                     صحیح o                         غلط   o

9- نوع سنگ  در مقدار به وجود آمدن خاک اثر دارد.

                  صحیح o                        غلطo                                                                                                                                                                                             

10- خاک در بیابان ها تشکیل نمی شود.      

            صحیح o                         غلطo

 11- خاک در جاهای پر باران و مرطوب بیشتر از بیابان ها تشکیل می شود                                             

   صحیح o                         غلطo

 12-گیاخاک تنها حدود50 سانتیمتر از خاک رو را شامل می شود.     

             صحیح o                         غلطo                                                       

13- ته نشین شدن گل و لای در کف رود ها و دریا ها علّت اصلیِ به وجود آمدن سنگ های رسوبی است.  

صحیح o                         غلطo                                                            

14- بیشتر برگهای درختان در جنگل ها به خاک بر نمی گردد.         

                       صحیح o                         غلطo                                             

15- سرعت نفوذ آب در انواع خاک ، متفاوت است.                                        

                       صحیح o                         غلطo                               

16- خاک مزرعه باقی مانده ی بدن گیاهان و جانوران مرده و پوسیده در خود ندارد.     

                          صحیح o                         غلطo                                  

17- وجود گیاخاک برای کشاورزی لازم است.                                    

                       صحیح o                         غلطo                                              

18- گیاخاک رنگ روشن دارد .                                                                   

                    صحیح o                         غلطo                                                     

19- در کشاورزی خاک رو اهمّیّت بیشتری دارد.                           

                                 صحیح o                         غلطo                                                         

20- در بیشتر کشور ها خاک زمین ها ی کشاورزی فرسوده نمی شود.           

                   صحیح o                         غلطo                        

 

21- سیل  باعث از بین رفتن خاک حاصل خیز می شود.                       

                  صحیح o                         غلطo                               

  22 - قطع درختان باعث فرسایش خاک نمی شود.                    

                           صحیح o                         غلطo                              

23-چریدن بی رویه دام باعث فرسایش خاک می شود.                     

                   صحیح o                         غلطo                                   

24-ساخت و ساز بی رویه اثری بر فرسایش خاک ندارد .                     

           صحیح o                         غلطo                                        

25-ممانعت ماموران از چریدن بی رویه دام برای حفظ خاک حاصل خیز برای نسل آینده است .     

           صحیح o                         غلطo            

26-چَریدن دام برای تولید غذا  لازم نیست.                                           

          صحیح o                         غلطo                 

27-تضاد چَریدن دام و فرسایش خاک با برنامه ریزی درست قابل حل است .                           

                صحیح o                         غلطo                    

28-وقتی خاک مواد معدنی خود را از دست می دهد با ید آن را جایگزین کرد.               

              صحیح o                         غلطo                       

29-پراکندن کود حیوانی و شیمیایی از راه های جبران مواد غذایی از دست رفته ی خاک است.         

         صحیح o                         غلطo              

30-تنوّع کشت در سالیان متمادی برای حفظ مواد معدنی خاک لازم نیست.            

              صحیح o                         غلطo          

31- رها کردن خاک(آیش گذاشتن زمین ) یکی از راه های جبران کمبود مواد معدنی خاک است .      

       صحیح o                         غلطo        

32-برای تشکیل یک سانتیمتر خاک ، بیشترازدویست سال زمان لازم است.                

          صحیح o                         غلطo                                 

33-خاک باغچه مخلوطی  از گیاخاک و ماسه و خاک رُس است.       

        صحیح o                         غلطo             

34- رنگ های مختلف لایه های زمین به علّت متفاوت بودن جنس خاک است.      

         صحیح o                         غلطo     

35- زمین شناسان می گویند ابتدا روی کره ی زمین یک خشکی و دو اقیانوس بزرگ وجود داشته است.   

  صحیح o                         غلطo             

36-کسی که فسیل را مطالعه می کند لازم نیست درباره ی حیوانات امروزی اطّلاعات زیادی داشته باشد.  

    صحیح o                         غلطo     

37 -اگر بالای کوه فسیل پیدا شود نشان می دهد که زمانی،آن جا ،دریا بوده است.     

     صحیح o                         غلطo

38- از بدن حشره به نسبت کرم خاکی و ماهی فسیل ها ی بهتری ساخته می شود.            

      صحیح o                         غلطo

39- از بدن کبوتر ، ممکن است فسیل ساخته شود.                                 

         صحیح o                         غلطo

40- به نظر زمین شناسان ، زندگی از جنگل شروع شده است.    

     صحیح o                         غلطo

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ بهمن۱۳۸۹ساعت 16:29  توسط ابراهیم قطبی  |