* رنگ های مختلف لایه های زمین به علت متفاوت بودن جنس خاک است.                                       ص o                      غo

*زمین شناسان با استفاده از سنگ های آذرین اطّلاعات زیادی دست می آورند.                                           ص o                       غo

* به علّت فشارلایه های بالایی، لایه های زیرین خاک نازک ترند.                                                            ص o                     غo

* لایه های بالایی خاک قِدمت بیشتری دارند.                                                       ص o                      غo

* ته نشین شدن گل و لای در کف رود ها و دریا ها علّت اصلیِ به وجود آمدن سنگ های رسوبی است.                        ص o                       غo

*فسیل یا سنگواره، اجسادِ باقی مانده در زیرلایه های سنگ های رسوبی است.                                                  ص o                        غo

*گاهی از ردّپای حیوانات قدیمی هم فسیل ساخته شده است.                                                  ص o                         غo

* برای تشکیل فسیل زمان زیادی، لازم نیست.                                                      ص o                        غo

* بیشتر فسیل ها از قسمت های محکم بدن حیوانات مثل صدف ،دندان ،استخوان های آنها به وجود آمده است.         ص o                        غo

* بیشتر، از بدن حیوانات ساکن خشکی فسیل ساخته می شود.                                         ص o                        غo

*کسی که فسیل را مطالعه می کند لازم نیست درباره ی حیوانات امروزی اطّلاعات زیادی داشته باشد.                         ص o                       غo

* اگر بالای کوه فسیل پیدا شود نشان می دهد که زمانی،آن محل ،دریا بوده است.                                                    ص o                      غo

* از بدن ماهی به نسبت کرم خاکی و حشره فسیل ها ی بهتری ساخته می شود.                                            ص o                      غo

* از بدن کبوتر به هیچ عنوان فسیل ساخته نمی شود.                                                 ص o                     غo

* به نظر زمین شناسان ، زندگی از دریا شروع شده است.                                            ص o                     غo

* به نظر دانشمندان ،ترتیب پدید آمدن زندگی (تک سلولی ها ، ماهی ها، بی مهره ها،گیاهان،پرندگان،خزندگان،پستانداران )است.  ص o                   غo

*داینوسور به معنی سوسمار ترسناک است.                                                         ص o                    غo

* اگر همه ی فسیل های یک منطقه را جمع کنیم بری تحقیق آیندگان چیزی باقی نمی ماند.                                           ص o                    غo

* زمین شناسان می گویند ابتدا روی کره ی زمین یک خشکی و دو اقیانوس بزرگ وجود داشته است.                            ص o                   غo

* حدود دویست ملیون سال پیش ،خشکی بزرگ کره ی زمین فاصله گرفتن را شروع کرد.                                             ص o                   غo

* داینوسور ها حدود 65 هزار سال پیش از بین رفتند.                                             ص o                   غo

* بعد از داینوسورها پرندگان و پستانداران، فراوانی خود را از دست دادندو جنگل های وسیعی به وجود آمد.                  ص o                   غo

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۵ دی۱۳۸۹ساعت 19:56  توسط ابراهیم قطبی  |